Nieuws

Nieuwe adem, nieuwe energie

23 februari 2020

Ons democratisch bestel draagt zorg voor een principieel wankele balans tussen de drie deelsystemen: samenleving, overheid en bedrijfsleven. Democratie is het spannende systeem dat recht doet aan de burgers, waarin eerlijk ondernemerschap ruimte wordt gegeven en waarbij de overheid zorgvuldig luistert naar de signalen van de tijd en daar, bij voorkeur, zo onzichtbaar mogelijk op reageert of liever nog anticipeert. Dat vereist van alle drie partijen verantwoordelijkheidsbesef en (moreel) leiderschap. Maar vooral van de samenleving zelf, van de burgers die bereid zijn te strijden voor een werkende democratie. Er zijn echter signalen dat de wankele disbalans aan het doorslaan is naar een structurele onbalans[1]. Een onbalans die het primaat toekent aan de markteconomie.

 

[1] Deze onbalans wordt zichtbaar op verschillende ruimtelijke schaalniveaus - wereld, land en lokaal – en maakt de situatie daarom zo complex.

Lees verder...

Topophilia

24 januari 2020

‘Plaats’ is een centraal begrip in de geografie en is via de geografie ook in het discours van de hedendaagse gebiedsontwikkeling beland. In de branding en marketing van steden is de factor ‘plaats’ van groot belang en vormen de aantrekkelijke plaatskenmerken vaak de belangrijkste succesvoorwaarden voor steden in hun concurrentie met andere steden om bijvoorbeeld bedrijven binnen te halen. In technische termen wordt dan van place-making gesproken. Men doelt daarbij op die maatregelen die overheden en andere belanghebbende actoren nemen om in de bijzondere culturele kenmerken van ‘plaats’ te investeren[1].

 

[1] Zie bijvoorbeeld Sako Musterd en Zoltán Kovács (eds.) (2013) Place-making and Policies for Competitive Cities. John Wiley & Sons. Ltd. Oxford.

Lees verder...

De regel of de geest

23 december 2019

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een klein artikel in de krant over de wachtgeldregeling. Te midden van een overweldigende hoeveelheid nieuws over veel drama, tragiek en leed in de wereld, leek het onderwerp betrekkelijk onschuldig. En toch, ik werd gefascineerd door de manier waarop mensen van verschillende partijen de wachtgeldregeling bleken te interpreteren. Al lezende begreep ik dat er achter die interpretaties een wereldbeeld verscholen gaat gevoed door verschillende waarden. Die zeggen iets over deze tijd en de tijd die gaat komen.

Lees verder...

De outsiders blik

23 november 2019

Durven we onszelf een outsiders blik aan te meten? Of zijn we te veel deel geworden van een vanzelfsprekend systeem? Een systeem dat ons kennelijk zoveel gerief biedt dat alternatieven niet in beeld komen. Deze vragen kwamen in mij op bij het bezoeken van de intrigerende overzichtstentoonstelling ‘Woest: Willem van Genk 1927-2005’ in het Outsider Art Museum OAM), onderdeel van het museum de Hermitage in Amsterdam[1]. En hoe belangrijk kan een outsiders blik zijn als we het hebben over grote maatschappelijke vraagstukken?

 

[1] ‘Woest’ slaat volgens de vormgever van de tentoonstelling, Walter van Beirendonck, op de regelmatige ontgoocheling van Van Genk over de wereld en de kwaadheid en frustratie die daar soms onder ligt.

Lees verder...

Leren voor morgen, leren van morgen

23 oktober 2019

In deze blog een beknopt verslag van een hele dag luisteren naar verhalen en initiatieven en zelf ook actief deelnemen aan workshops over de 17 duurzame ontwikkeldoelen (SDG’s), die de Verenigde Naties in 1987 heeft vastgesteld en in 2015 heeft herijkt. Veel steden hebben woensdag 25 september 2019 uitgeroepen tot actiedag en zijn zich bewust van het belang van de jeugd voor de toekomst.

Lees verder...

Een andere economie

26 september 2019

In de politiek lijkt er een behoorlijke consensus te bestaan over het feit dat de middengroepen het de afgelopen jaren zwaar voor de kiezen hebben gekregen. De salarissen zijn niet of nauwelijks gestegen, terwijl er steeds meer inzet van werkenden wordt gevraagd. De extra aandacht voor de middengroepen mag dan logisch lijken, daarachter zit de politieke angst dat de prijs van de ecologische transitie juist bij deze groepen zal leiden tot weerstand en verzet. Maar is dit een sluitende analyse van de economische verhoudingen in Nederland? Is het niet complexer?

Lees verder...

Structurele oplossingen?

25 augustus 2019

Bij het lezen van de krant besefte ik plotseling hoe taal kan verhullen. Wij denken meestal dat taal er is om te onthullen, om zaken begrijpelijk te maken. Maar het omgekeerde gebeurt ook, dat taal soms zelfs onbedoeld juist ‘om de waarheid heen loopt’. Dat gevoel had ik onlangs en na herlezing van de tekst wist ik het zeker. Hoe we handelen past vaak niet bij wat we zeggen te willen. De taal leidt niet tot een betere duiding van de werkelijkheid, maar juist tot versluiering.

Lees verder...

Stikstof tot nadenken

20 juli 2019

Nederland als verstedelijkte economische delta van welvaart en materiaal geluk stuit steeds nadrukkelijker op haar natuurlijke grenzen. Het is niet uitgesloten dat de maand juni 2019 in de komende jaren herinnerd zal worden als markeringspunt. Als het punt waar de wal het schip keert. Een kantelpunt in de tijd dat ecologie niet meer ten dienste staat van economie, maar haar omvat. Drie momenten markeren dit punt: het stikstofvonnis van de Raad van State, de presentatie van de Nationale Omgevingsvisie en het Klimaatakkoord dat de regering openbaar maakte.

Lees verder...

Ontdekking van de natuur

24 juni 2019

Laatst las ik een krantenartikel waarin een pleidooi werd gehouden om kinderen zonder toezicht buiten te laten spelen en dan met name in de natuur[1]. Uit wetenschappelijk onderzoek kwam naar voren dat niet alleen de fysieke gezondheid (gewicht, spieren, weerstand) zou toenemen, datzelfde zou ook gelden voor de mentale gezondheid (concentratie, rust) en de kwaliteit van het spel (creativiteit, concentratie, samenwerking). Dat deed mij terugdenken aan mijn eigen natuurervaringen op jonge leeftijd. Maar ook de vragen ‘hoe staan we er nu voor’ en ‘wat betekent dat voor de toekomst’ drongen zich nadrukkelijk aan mij op. Hoe komt het dat de natuur uit beeld is geraakt, maar vooral ook hoe kunnen we natuur weer een rol van betekenis laten spelen in ons leven? Want: wat voor kinderen geldt, geldt voor ons allemaal.

 

[1] Wessel Ganzevoort in Trouw van 11 juni 2019 ‘Geef je kinderen de ruimte om zonder toezicht buiten te spelen’.

Lees verder...

Op de grens van het andere

24 mei 2019

Laatst las ik in de krant een curieus bericht. Gorilla Jacko van website Beursgorilla wist in de laatste negentien jaar een beter rendement te halen dan de AEX. Beursgorilla laat de gorilla al sinds 2000 een mandje aandelen samenstellen door hem te laten kiezen uit verschillende bananen die corresponderen met beursgenoteerde fondsen. Mijn eerste reactie was er een van plezier, maar al snel drong het tot me door hoe goed gelovig we zijn en – hoe in dit geval – de AEX met al zijn financiële deskundigen een schijnwereld creëert, waarin massa’s mensen geloven. Een wereld met een eigen cultuur en logica, die als heel normaal wordt verondersteld. Die vraag naar de normaliteit hield mij bezig. Hoe normaal is die logica eigenlijk? En zo kom ik terecht bij de filosoof Paul Michel Foucault (1926-1984). Met hem deel ik een bijzondere interesse in hetgeen afwijkt van het normale, het (psycho)pathologische, in de kracht er van, maar ook in hoe het normale ons richt en disciplineert.

Lees verder...

Perspectieven op politiek

23 april 2019

De provinciale verkiezingen van 20 maart 2019 gingen niet over het beleid van de provincie, maar

om de populariteit van het 3e kabinet Rutten en - verbonden daarmee - om de macht in de 1e Kamer. Wat we zagen is een bescheiden, maar niet onbelangrijke groei van groene partijen en een enorme winst van wat in de volksmond het populisme wordt genoemd. De uitholling van de brede volkspartijen werd nog duidelijker zichtbaar dan bij de voorgaande verkiezingen. Waar duidt dit op, waar staat het voor? Twee recent verschenen boeken hielpen mij op weg om mijn vage vermoedens van argumenten te voorzien[1].

 

[1] Herman Tjeenk Willink (2019) Groter denken, kleiner doen. Uitgeverij Prometheus. Amsterdam.

Kim Putters (2019) Veenbrand; smeulende kwesties in de welvarende samenleving. Uitgeverij Prometheus. Amsterdam.

Lees verder...

Van de weeromstuit

25 maart 2019

Het weer is mijn boek geslagen[1]. De onafgebroken regen tijdens de Klimaatmars op 10 maart 2019 in Amsterdam bleek meer invloed te hebben op het in mijn rugzak weggestopte boek, dan op mijzelf. De mars ging ook zeker over regen en misschien ook wel over de meer dan gemiddelde hoeveelheid regen die van alle 40.000 deelnemers al gauw verzopen katten maakte. Maar toch, de sfeer van inspirerend activisme zat erin en bleef erin. Daar kon de regen niets aan veranderen. Tijdens het lezen van het de volgende dag kunstig herstelde, maar nog steeds verfomfaaide boek kwam ik erachter dat de Klimaatmars alles te maken had met het nieuwe klimaatregime waarover Latour schrijft.

 

[1] Het boek waar het om gaat heeft de raadselachtige titel: ‘Waar kunnen wij landen?; politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime’ van de Franse filosoof Bruno Latour.

Lees verder...

^ Naar boven