Beweging vanuit het Hier en Nu

VinNDT opereert altijd vanuit het Hier en Nu en tracht daarbij een evenwicht te vinden tussen reflectie op het verleden en anticipatie op de toekomst.

Het Hier en Nu van organisaties en van mensen werkzaam binnen die organisaties vormen het uitgangspunt van elk vraagstuk. Kennis over de historische context kan inzicht bieden in de oplossing van het vraagstuk zoals zich dat in het Hier en Nu aandient.
 
Nieuwe inzichten, verkenningen van mogelijke toepassingen trekken de lijn vanuit het verleden via het heden naar de toekomst door. Bewust even afstand nemen van de dagelijkse werkelijkheid geeft lucht en leidt tot creativiteit en openheid om over mogelijke toekomsten na te denken.
 
Het denken over de toekomst moet vervolgens worden vertaald in handelingsperspectieven. Verleden en toekomst komen in het Hier en NU samen en wel op een innovatieve wijze, in een geïntegreerde context van onderzoekend handelen.
 
Wat betekent dat voor de inzet van kennis?
Het Nieuwe Denken in de onderstroom is zich bewust van de factor ‘kennis’ als brandstof voor vernieuwing en innovatie en als middel om zuinig om te gaan met de schaarsere bestaande (financiële) middelen. Kennis staat ten dienste van sociale innovatie en leidt tot grotere productiviteit, resultaatgerichtheid en betrokkenheid van participanten bij het beoogde continue verbeteringsproces.
 
lemniscaat van denken
 
Als adviseur van buiten gaat het minder om het oplossen van problemen, als wel om het aanreiken van ideeën en oplossingsrichtingen. Daarvoor is niet alleen creativiteit nodig, maar ook informatie. Veel van die informatie ‘ligt op stock’, in de vorm van onderzoeken, statistieken, administratieve systemen, etc., maar ook in de vorm van tacit knowledge van medewerkers. Steeds weer blijkt dat die kennis en die informatie niet of onvolledig benut wordt bij de bepaling van aard en omvang van het vraagstuk en bij de oplossing ervan.  Een analyse van cold cases in de vorm van een quick scan is een goed startpunt van onderzoek. Mocht interne informatie niet aanwezig of van onvoldoende kwaliteit zijn, dan kan elders informatie gezocht worden. Deze aanpak is pragmatisch en gefocust op het scherp gestelde probleem.

Terug...

^ Naar boven