Spanningsvolle bodem

VinNDT is steeds weer getroffen door een aantal hardnekkige paradoxen in met name het publiek domein:

 

  • de hiërarchische sturing op financiën versus de potentiële zelfsturing door het steeds omvangrijker wordende potentieel aan kennis, creativiteit en ontwikkeling
  • sturing op geloof, intuïtie en ervaring versus 'evidence based' inzichten die op onderzochte feiten zijn gebaseerd
  • sturing op het kleine, organisatorisch afgrensbare en het bekende versus de grote, samengestelde uitdagingen die er liggen
  • organisatorische doelstellingen versus maatschappelijke opgavenVinNDT helpt organisaties tegenstrijdigheden zichtbaar en overbrugbaar te maken. Want:
 
  • een betere benutting van het potentieel in de organisatie en slimmere werkprocessen zullen leiden tot een grotere efficiëntie en dus tot kostenbesparing
  • een groter beroep op feiten en gegevens en een betere landing van deze informatie in de organisatie leidt tot nieuwe inzichten en versterkt de bestuurs- en organisatiekracht
  • een vollediger en beter inzicht in de werkelijke uitdagingen leidt tot een beter stap-voor-stap beleid, waarin deeloplossingen in elkaars perspectief worden bezien
  • het centraal stellen van de maatschappelijke opgave staat altijd voorop en de organisatorische doelstelling zijn daarop gericht en daaraan ondergeschikt  
 
Kortom:  VinNDT helpt effectiever gebruik te maken van alle beschikbare en te creëren resources. Dat leidt tot betere prestaties en grotere efficiëntie en arbeidssatisfactie.

Terug...

^ Naar boven